June - 2012

Consolidated Loan Results - June 30,2012-(ID Millions)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A1 A2 A4 A4/A1
ICF-SME Member Bank ICF-SME Funding ID-Millions Total Loan Disb. ID- millions ICF-SME Portion ID- Millions Co-Fund ID-Millions No. of SME Loans Outstanding Loans % Bank Co-Fund % portfolio Outside Baghdad % portfolio disbursed as 2-Year Loans % ICF-SME funds in Loans % ID Loans to Females New Jobs
TIJARA GRANT
ASHUR 953 4,465 3,503 962 183 942 22% 58% 70% 99% 8% 117
BAGHDAD 1,166 4,815 3,239 1,576 196 993 33% 62% 85% 85% 10% 257
BASRAH 529 1,938 1,938 - 183 469 0% 60% 0% 89% 10% 132
GULF 1,337 5,063 3,736 1,327 175 1,220 26% 62% 97% 91% 5% 163
IMEB 928 3,841 2,510 1,332 84 629 35% 44% 85% 68% 13% 153
MOSUL 1,000 3,415 3,093 322 229 973 9% 83% 86% 97% 8% 8
NATIONAL 473 1,475 1,463 12 97 425 1% 3% 76% 90% 8% 15
NORTH 971 4,703 3,499 1,203 155 923 26% 13% 10% 95% 13% 207
SUMER 613 1,332 1,229 103 83 595 8% 0% 95% 97% 15% 24
SUBTOTAL 7,971 31,046 24,209 6,837 1,385 7,168 22% 48% 68% 90% 10% 1076
IVGS GRANT
ASHUR 2,700 2,449 2,070 379 196 2,070 15% 88% 100% 77% 19% 264
IMEB 2,400 1,723 1,532 191 147 1,496 11% 25% 99% 62% 52% 38
MOSUL 1,200 1,466 1,236 230 100 1,185 16% 88% 95% 99% 11% 2
NORTH 600 664 598 67 58 598 10% 35% 89% 100% 18% 43
SUMER 300 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0
SUBTOTAL 7,200 6,302 5,435 867 501 5,348 14% 65% 97% 74% 26% 347
INMA GRANT
ASHUR 235 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0
BAGHDAD 353 667 589 78 54 0 12% 100% 39% 0% 1% 69
NORTH 353 1,270 748 522 21 0 41% 100% 100% 0% 0% 82
IMEB 235 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0
SUBTOTAL 1,176 1,937 1,336 601 75 0 31% 100% 79% 0% 0% 151
TOTAL 16,347 39,284 30,980 8,304 1,961 12,516 21% 54% 73% 77% 12% 1574
Equ. $ 000's 13,778 33,298 26,251 7,047 10,552
ICF-SME Loan Distribution by Bank Branch at 30- June- 2012 in ($ 000)
Ashur Baghdad Basrah Gulf IMEB Mosul National North Sumer TOTALS
$ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $000's # Loans
NORTH
Dohuk 9 1 969 66 143 6 1,121 73
Erbil 882 66 88 2 483 36 473 26 139 13 2,065 143
Suleymaniya 1,859 132 24 3 154 14 2,037 149
Ninewah 27 3 1,531 130 39 5 45 7 1,643 145
Kirkuk 58 5 209 24 267 29
$7,132 539
 
NORTH CENTRAL
Salah Ad Din 1,282 82 25 2 167 14 1,474 98
Diyala 87 4 87 4
Baghdad 1,856 99 1,545 67 663 69 1,641 53 2,929 175 647 55 1,215 92 3,841 167 1,133 83 15,471 860
Al Anbar 631 56 1,241 31 1,872 87
$18,904 1,049
 
SOUTH CENTRAL
Najaf 200 15 552 41 255 1 1,008 57
Diwaniyah 91 6 57 7 148 13
Babel 1,022 41 738 89 301 11 1,035 15 3,096 156
Kerbala 444 18 94 9 123 9 234 10 895 46
Wassit 180 17 110 13 289 30
$5,435 302
 
SOUTH
Muthanna 230 8 230 8
Dhi Qar 71 5 72 10 1,108 24 1,251 39
Mesan 72 3 9 1 81 4
Basrah 209 8 81 6 78 5 5 1 373 20
$1,934 71
Total 5,879 379 4,662 250 1,648 183 4,305 175 4,731 231 4,150 329 1,254 97 5,643 234 1,133 83 $33,405 1,961