July - 2012

Consolidated Loan Results - July 31,2012- (ID Millions)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A1 A2 A4 A4/A1
ICF-SME Member Bank ICF-SME Funding ID-Millions Total Loan Disb. ID- millions ICF-SME Portion ID- Millions Co-Fund ID-Millions No. of SME Loans Outstanding Loans % Bank Co-Fund % portfolio Outside Baghdad % portfolio disbursed as 2-Year Loans % ICF-SME funds in Loans % ID Loans to Females New Jobs
TIJARA GRANT
ASHUR 953 4,512 3,532 980 185 941 22% 58% 70% 99% 9% 120
BAGHDAD 1,166 5,024 3,448 1,576 207 1,095 31% 63% 85% 94% 11% 257
BASRAH 529 1,938 1,938 - 183 469 0% 60% 0% 89% 10% 132
GULF 1,337 5,098 3,771 1,327 177 1,192 26% 62% 97% 89% 5% 163
IMEIB 928 4,403 2,850 1,553 94 883 35% 41% 86% 95% 15% 182
MOSUL 1,000 3,507 3,167 340 236 960 10% 81% 86% 96% 9% 8
NATIONAL 603 1,495 1,483 12 98 425 1% 3% 75% 70% 8% 15
NORTH 971 4,904 3,640 1,263 160 924 26% 13% 11% 95% 12% 217
SUMER 613 1,355 1,252 103 84 587 8% 0% 95% 96% 16% 24
SUBTOTAL 8,100 32,236 25,081 7,154 1,424 7,476 22% 48% 69% 92% 10% 1118
IVGS GRANT
ASHUR 2,700 3,285 2,798 487 266 2,679 15% 89% 100% 99% 22% 282
IMEIB 2,400 2,761 2,454 306 236 2,375 11% 31% 100% 99% 47% 65
MOSUL 1,800 1,529 1,299 230 104 1,198 15% 86% 94% 67% 14% 2
NORTH 1,800 718 640 78 62 607 11% 36% 90% 34% 18% 47
SUMER 300 0 0 0 0 0 0% 65% 98% 0% 28% 0
SUBTOTAL 9,000 8,292 7,191 1,101 668 6,860 13% 65% 97% 76% 26% 396
INMA GRANT
ASHUR 235 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0
BAGHDAD 353 667 589 78 54 0 12% 100% 39% 0% 1% 69
NORTH 353 1,390 854 536 27 106 39% 91% 100% 0% 0% 95
IMEIB 235 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0
SUBTOTAL 1,176 2,057 1,442 615 81 0 30% 94% 80% 0% 0% 164
TOTAL 18,276 42,585 33,714 8,870 2,173 14,336 21% 54% 73% 78% 12% 1678
Equ. $ 000's 15,388 36,070 28,546 7,524 12,074
ICF-SME Loan Distribution by Bank Branch at 31- July- 2012 in ($ 000)
Ashur Baghdad Basrah Gulf IMEB Mosul National North Sumer TOTALS
$ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $ # $000's # Loans
NORTH
Dohuk 9 1 14 1 982 67 143 6 1,148 75
Erbil 960 74 88 2 812 65 473 26 160 15 2,493 182
Suleymaniya 2,465 189 94 13 154 14 2,713 216
Ninewah 36 4 1,549 132 39 5 45 7 1,669 148
Kirkuk 58 5 209 24 267 29
$8,290 650
 
NORTH CENTRAL
Salah Ad Din 1,282 82 59 3 167 14 1,508 99
Diyala 87 4 87 4
Baghdad 1,922 106 1,584 69 663 69 1,641 53 3,813 233 748 63 1,232 93 4,139 180 1,153 84 16,896 950
Al Anbar 631 56 1,241 31 1,872 87
$20,362 1,140
 
SOUTH CENTRAL
Najaf 217 16 552 41 255 1 1,025 58
Diwaniyah 99 7 57 7 156 14
Babel 1,022 41 738 89 292 10 1,099 16 3,151 156
Kerbala 444 18 94 9 123 9 234 10 895 46
Wassit 187 18 148 16 335 34
$5,561 308
 
SOUTH
Muthanna 230 8 230 8
Dhi Qar 111 7 72 10 1,108 24 1,292 41
Mesan 72 3 9 1 81 4
Basrah 232 10 81 6 78 5 5 1 396 22
$1,998 75
Total 6,630 451 4,839 261 1,648 183 4,335 177 6,092 330 4,282 340 1,271 98 5,962 249 1,153 84 $36,211 2,173